MALUCH+

DOFINANSOWANIE DZIENNEGO OPIEKUNA
Z PROGRAMU MALUCH+ 2022-2029

     Celem projektu jest osiągnięcie w skali kraju wysokiej jakości, dostępnej terytorialnie i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi oraz dalsze zbliżanie się do osiągnięcia celu barcelońskiego, zgodnie z założeniami wynikającymi z Załącznika nr 2 do Programu FERS. Jak wskazują dane w Polsce nadal jest niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co przekłada się na trudniejszą sytuację rodziców – w tym zwłaszcza kobiet chcących powrócić do aktywności zawodowej. 

     Niedostateczna liczba miejsc opieki powoduje, że kobiety często rezygnują z tej aktywności powiększając tym samym wskaźniki bierności zawodowej wśród kobiet w Polsce. Działania niniejszego projektu (utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3) są zatem odpowiedzią na barierę równościową pod kątem płci jaką jest „niewystarczający system opieki żłobkowej/ przedszkolnej” wskazaną w Wytycznych dot. zasad równościowych na lata 2021-2027 i stanowią odpowiedź na wymóg zaplanowania działań równościowych w standardzie minimum. W przypadku instytucji opieki uzyskujących wsparcie, działania równościowe wskazano w programie Maluch+.

     Beneficjent w trakcie realizacji projektu zapewni, że wsparcie w postaci opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów będzie świadczone bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na przesłanki określone w art. 9.

     Rozporządzenia ogólnego oraz art. 21 KPP i art. 5 KPON w szczególności będzie dostępne dla dzieci lub ich opiekunów z niepełnosprawnościami, zgodnie z właściwymi standardami dostępności, określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, adekwatnie do zakresu wsparcia. Dzięki temu projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, a także będzie zgodny z regułami antydyskryminacyjnymi wynikającymi z KPP i KPON

Masz pytania?

Jeśli masz  pytania dotyczące projektu Maluch+ skontaktuj się z nami!

Categories